Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
305/11
Školský zákon
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
304/11
Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

312/11
Zákon o státním občanství České republiky
261/11
Zákon o silničním provozu
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
301/11
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
297/11
Zákon o daních z příjmů
264/11
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
246/11
Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

Recently debated EU Agenda prints

N 141/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
N 122/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
N 132/11
Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
226/11
Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
227/11
Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
245/11
Zákon o volbách do PČR
262/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
277/11
Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
278/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
279/11
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
281/11
Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
282/11
Dohoda ČR a Království Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
284/11
Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví
302/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
308/11
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
313/11
Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích

Filed EU prints that have not been debated

N 123/11
Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
N 129/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
N 131/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.