The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

235/11
Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
263/11
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020
240/11
Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
270/11
Zákon o střetu zájmů
241/11
Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií
237/11
Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
269/11
Zákon o využívání genetických zdrojů

Recently debated EU Agenda prints

N 115/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
J 114/11
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
K 097/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
242/11
Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
245/11
Zákon o volbách do PČR
246/11
Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
247/11
Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
249/11
Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
254/11
Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
255/11
Zpráva o činnosti VOP 2017
261/11
Zákon o silničním provozu
262/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
264/11
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
266/11
Zpráva o vývoji EU v roce 2017
271/11
Fiskální pakt
272/11
Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
274/11
Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci
278/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
279/11
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
288/11
Zákon o ochraně ovzduší
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
290/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění - související zákony
291/11
Zákoník práce
292/11
Zákon o obcích
293/11
Státní záruka ČR na zajištění zápůjčky ČNB pro MMF
294/11
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
295/11
Zákon o Ústavním soudu
296/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
297/11
Zákon o daních z příjmů
298/11
Správní řád
299/11
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
300/11
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
301/11
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
307/11
Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června

Filed EU prints that have not been debated

N 116/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
N 117/11
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
J 119/11
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
N 120/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
N 122/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
N 123/11
Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
N 124/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
K 127/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
N 128/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
J 130/11
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.