Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
125/11
Zákon o přestupcích - související zákony
108/11
Stavební zákon
115/11
Zákon o státní sociální podpoře

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

75/11
Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení
117/11
Zákona o důchodovém pojištění
116/11
Zákon o zaměstnanosti
115/11
Zákon o státní sociální podpoře
120/11
Zákon o specifických zdravotních službách
119/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
124/11
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy

Recently debated EU Agenda prints

K 032/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán
N 024/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
N 013/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

61/11
Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
64/11
Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
65/11
Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
66/11
Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
68/11
Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
70/11
Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
71/11
Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
89/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016
90/11
Zpráva o činnosti VOP 2016
91/11
Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
92/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
94/11
Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
95/11
Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru
97/11
Dohoda EU - Afghánistán
99/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Turks a Caicos
100/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Montserrat
101/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Ostrovem Man
102/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu
103/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Niz.Antily
104/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Kajmanskými ostrovy
105/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Anguilly
106/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy
107/11
Zpráva o vývoji EU v roce 2016
129/11
Návrh na působ. sil MO v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku
130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
132/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016
134/11
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
138/11
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
139/11
Zákon o vojácích z povolání
140/11
Zákon o obcích
141/11
Zákon o civilním letectví
142/11
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní
143/11
Zákon o elektronických komunikacích
144/11
Zákon o advokacii
145/11
Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
146/11
Zákon o daních z příjmů
147/11
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
148/11
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
149/11
Zákon o ochraně utajovaných informací
150/11
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
151/11
Zákon o zpravodajských službách ČR
152/11
Zákon o elektronické identifikaci
153/11
Zákon o elektronické identifikaci - související zákony
154/11
Zákon posuzování shody výrobků při dodání na trh
155/11
Zákon o ČOI
156/11
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
157/11
Zákon o obecní policii
158/11
Zákon o rozpočtovém určení daní

Filed EU prints that have not been debated

K 018/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže
J 039/11
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

742/07
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
855/07
Novela z. o zpravodajských službách ČR
861/07
Novela z. o pohonných hmotách
991/07
Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
1053/07
Novela z. o elektronických komunikacích
1070/07
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci
1110/07
N. z. o evropských politických stranách