The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
85/11
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
83/11
Zákon o pozemních komunikacích
80/11
Zákon o zadávání veřejných zakázek
14/11
Petice za Klíček
76/11
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
38/11
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU

Recently debated EU Agenda prints

N 013/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES
N 011/11
Návrh nař.EP a Rady o správě ener.unie, kterým se mění směr.94/22/ES,směr.98/70/ES,směr.2009/31/ES, nař. (ES)663/2009, nař.(ES)715/2009, směr.2009/73/ES,směr.2010/31/EU,směr.2012/27/EU,směr.2013/30/EU a směr. Rady (EU)2015/652 a zrušuje nař.(EU)525/2013
N 009/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

72/11
Návrh na člena ÚSTR
72/11
Návrh na člena ÚSTR
83/11
Zákon o pozemních komunikacích

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

861/07
Novela z. o pohonných hmotách
912/07
Novela z. o důchodovém pojištění
928/07
Novela z. o občanských průkazech
959/07
Novela z. o pedagogických pracovnících
990/07
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
994/07
Vl.n.z. o zahraniční službě
1010/07
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy