Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
30/11
Insolvenční zákon
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
2/11
Občanský zákoník

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

33/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
32/11
Zákon o obětech trestných činů
31/11
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
34/11
Trestní zákoník
30/11
Insolvenční zákon
29/11
Trestní zákoník
37/11
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

Recently debated EU Agenda prints

K 003/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
K 002/11
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
K 079/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

3/11
Zákon o obchodních korporacích
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
19/11
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
11/11
Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
13/11
Minamatská úmluva o rtuti
20/11
Dohoda o partnerství mezi EU a Novým Zélandem
21/11
Zpráva o životním prostředí ČR 2015
23/11
Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou
45/11
Prohlášení ER o vnějších aspektech migrace
47/11
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
48/11
Zákon o evropských politických stranách
49/11
Novela volebních zákonů
50/11
Zákon o obcích
51/11
Zákon o lidských tkáních a buňkách
52/11
Transplantační zákon
53/11
Zákon o daňových změnách
54/11
Školský zákon
55/11
Autorský zákon
56/11
Zákon o podporovaných zdrojích energie
57/11
Zákon o zaměstnanosti
58/11
Zákon o informačních systémech veřejné správy
59/11
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
336/10
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
337/10
Pařížská dohoda
357/10
Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204

Filed EU prints that have not been debated

N 111/10
Návrh směrnice EP a Rady o někt.povol. způs.užití děl a předmětů chrán.na zákl.autor.práva,z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé,zrak.postiž. či osoby s jinými poruchami čtení,a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autor.práva
N 118/10
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
K 120/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu
N 121/10
Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob
N 004/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.