Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
119/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
108/11
Stavební zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
85/11
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
80/11
Zákon o zadávání veřejných zakázek
14/11
Petice za Klíček
76/11
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
38/11
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
78/11
Zákon o pohonných hmotách

Recently debated EU Agenda prints

N 013/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES
N 011/11
Návrh nař.EP a Rady o správě ener.unie, kterým se mění směr.94/22/ES,směr.98/70/ES,směr.2009/31/ES, nař. (ES)663/2009, nař.(ES)715/2009, směr.2009/73/ES,směr.2010/31/EU,směr.2012/27/EU,směr.2013/30/EU a směr. Rady (EU)2015/652 a zrušuje nař.(EU)525/2013
N 009/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

61/11
Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
64/11
Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
65/11
Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
66/11
Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
68/11
Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
70/11
Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
71/11
Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
75/11
Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení
87/11
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016
96/11
Konvergenční program - Duben 2017
98/11
Pokyny Evropské rady
108/11
Stavební zákon
109/11
Novela zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví
110/11
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
111/11
Zákon o pobytu cizinců
112/11
Zákon o občanských průkazech
113/11
Zákon o pedagogických pracovnících
114/11
Zákon o kybernetické bezpečnosti
115/11
Zákon o státní sociální podpoře
116/11
Zákon o zaměstnanosti
117/11
Zákona o důchodovém pojištění
118/11
Zákon o státních svátcích
119/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
120/11
Zákon o specifických zdravotních službách
121/11
Zákon o Veřejném ochránci práv
122/11
Zákon o pohřebnictví
123/11
Zákon o silničním provozu
124/11
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
125/11
Zákon o přestupcích - související zákony
126/11
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
127/11
Národní program reforem ČR 2017

Filed EU prints that have not been debated

K 018/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže
N 024/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
K 032/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

249/07
Novela z. o obcích
861/07
Novela z. o pohonných hmotách
880/07
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
926/07
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení
928/07
Novela z. o občanských průkazech
990/07
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
1010/07
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy
1053/07
Novela z. o elektronických komunikacích
1110/07
N. z. o evropských politických stranách